پرینت

سیدعلیرضامیرنژاد خادم زائرسرای فاطمیه تهران دعوت حق را لبیک گفت

انالله واناالیه راجعون

سیدعلیرضامیرنژاد
خادم زائرسرای فاطمیه تهران
 دعوت حق را لبیک گفت