پرینت

توزیع سبد ارزاق به مناسبت سال نو

توزیع سبد ارزاق به مناسبت سال نو

فاطمیه تهران طبق سنوات گذشته به مناسبت فرارسیدن سال نو اقدام به توزیع سبد ارزاق بین خانواده های بی سرپرست و مدد جوی تحت پوشش خود نمود